Wiedza o nowym paradygmacie dla następnej generacji

“Future on Friday”

Pierwszy w historii nauki
jednolity opis całej Natury,
przedstawiony w serii video publikowanych
w każdy piątek od lipca do grudnia 2019.

(Najnowsze odcinki u góry listy)

*****************

Polski Epilog

Epilog serii prezentującej przyszłościową wiedzę w każdy piątek drugiej połowy 2019. To jest krótkie podsumowanie całej serii, z najważniejszymi wskazówkami dla Waszego młodego pokolenia, które postanowiło działać na własną rękę.

Z nowego paradygmatu:
1) Nie możecie uratować Układu Słonecznego; z tego samego powodu nie możecie uratować Globalnego Klimatu.
2) Ale musicie ratować Waszą przyszłość na Ziemi; moja generacja jest zbyt egoistyczna do tego.
3) Wasze komentarze do tej serii (na www.naturics.info) mogą pomóc innym głębiej zrozumieć Ujednoliconą Naukę.

*****************

Odcinek 24 "Ujednolicone Projektowanie Wszechświata"

Podsumowujemy całą serię i prezentujemy premierę światową:
ujednolicone projektowanie całego Wszechświata, pojedyncze równanie fizyczne opisujące wszystkie możliwe procesy i zjawiska naturalne, zawsze i wszędzie.

Z nowego paradygmatu:
1) Ujednolicone projektowanie: płaszczyznowy rozkład energii kwantowej równa się zawsze i wszędzie stałej cyrkulacji kwantowej.
2) Ujednolicone elektrony są cegiełkami budującymi cały Wszechświat nieożywiony, jak i wszystkie organizmy żywe.
3) Praktyczna realizacja tego projektowania: promieniowanie energii staje się aktywne pod warunkiem zmiany jego częstotliwości.

*****************

Odcinek 23 "Indywidualna i Zbiorowa Świadomość"

Definicja świadomości jest jednym z najbardziej fascynujących problemów ludzkości. Nasza Ujednolicona Fizyka oparta na nowym paradygmacie daje nam po raz pierwszy możliwość zdefiniowania naszej indywidualnej i zbiorowej świadomości przy pomocy pojęć naukowych naszej ujednoliconej teorii kwantowej.

Z nowego paradygmatu:
1) Indywidualna świadomość jest naszym subjektywnym zdawaniem sobie sprawy z istnienia naszej duszy, naszego ciała i naszego ducha.
2) Zbiorowa świadomość jest intersubjektywnym zdawaniem sobie sprawy z istniena grupowej siły twórczej, grupowej materii i grupowego ducha.
3) W chwili obecnej uważam za możliwe ponowne nauczenie się odczytywania informacji z energetyczngo pola zbiorowej świadomości.

*****************

Odcinek 22 "Ujednolicona Definicja Elektronu"

Zaczynamy praktycznie używać nasze nowe narzędzie, Ujednoliconą Fizykę, do budowy naszego Wszechświata. Pierwszymi cegiełkami są ujednolicone elektrony, uniwersalne kwanty z poziomu membran Kwantowego Widma wszystkich kwantów materialno-duchowych.

Z nowego paradygmatu:
1) Ujednolicone elektrony są uniwersalnymi kwantami z poziomu membran Kwantowego Widma wszystkich kwantów materialno-duchowych.
2) One są prawie identyczne z elektronami tradycyjnej fizyki, cząstkami elementarnymi o ładunku elektrycznym 1e.
3) Konstrukcja wszystkich pozostałych kwantow Wszechświata jest pierwszym naukowym zadaniem Waszej młodej generacji.

*****************

Odcinek 21 "Ujednolicone Widmo Elektromagnetyczne"

W przeciwieństwie do tradycyjnego widma elektromagnetycznego, ważnego tylko dla próżni, Ujednolicone Widmo Elektromagnetyczne ma zastosowanie we wszystkich domenach naszego kwantowego Wszechświata, włącznie z tropopauzą, źródłem naszego ziemskiego życia.

Z nowego paradygmatu:
1) Tradycyjne widmo elektromagnetyczne oparte na próżniowej prędkości światła jest ważne tylko w tym jedynym stanie próżni.
2) Ujednolicone Kwantowe Widmo Elektromagnetyczne jest częścią naszego ujednoliconego opisu całego Wszechświata.
3) Tropopauza jest naturalną tarczą chroniącą wyżej rozwinięte życie ziemskie przed groźnymi promieniami kosmicznymi.

*****************
*****************
*****************

Specjalny Odcinek 4 "Użytek naszej Kosmicznej Skali Czasu"

Nasza Kosmiczna Skala Czasu, dopasowana do takich naturalnych wydarzeń jak wybuch wulkanu Tambora, pozwala nam lepiej zrozumieć najsilniejsze trzęsienia ziemi oraz naszą przyszłość.

Z nowego paradygmatu:
1) Największe wybuchy wulkanów i najsilniejsze trzęsienia ziemi są skutkiem uzależnienia Ziemi od Kosmicznej Hierarchii.
2) Trzęsienia ziemi ostatniego stulecia dowodzą, że szerokość kosmicznego mostu energetycznego stanowi 6 procent jego długości.
3) Nasz obecny Układ Słoneczny nie może istnieć dłużej niż następne 36 milionów lat.

*****************
*****************
*****************

Specialny Odcinek 3 "Jak możemy przeżyć obecne tysiąclecie?"

Pilne dostosowanie się do naturalnych warunków dla zdrowego społeczeństwa (Wielka Rodzina i Matriarchat) jest jedyną opcją dla naszego przeżycia jako 1-sza Globalna Cywilizacja.
Z nowego paradygmatu:
1) Wielkie, wielopokoleniowe rodziny powinny znowu stać się naturalną jednostką każdej ludzkiej społeczności.
2) Matriarchat powinien znowu zastąpić obecny Patriarchat wszędzie na Ziemi.
3) Ustawodawstwo i sądownictwo powinno być pozostawione wyłącznie kobietom, na wszystkich szczeblach ludzkości.

*****************
*****************
*****************

Odcinek 20 "Ewolucja naszej 1-ej Globalnej Cywilizacji"

Nasza 1-sza Globalna Cywilizacja, siódma z Wielkich Cywilizacji ludzkości, jest regularnym ewolucyjnym oddzieleniem się naszego Gatunku, po oddzieleniu się tego Gatunku od naszego Rodzaju Homo sapiens Sapiens 6739 lat temu.

Z nowego paradygmatu:
1) Czas życia Gatunku jako jednostki ewolucyjnej wynosi zawsze, dla wszystkich Gatunków organizmów żywych, 13578.3 lat.
2) Czas życia Populacji jako jednostki ewolucyjnej, będącej podgrupą Gatunku, wynosi zawsze 1118.22 lat.
3) Nasza 1-sza Globalna Cywilizacja jest siódmą podgrupą ewolucyjną naszego Gatunku Homo sapiens Sapiens.

*****************

Odcinek 19 "Ujednolicona Historia Ewolucji Życia"

Życie nie powstaje z jakiejś "singularności" (jednego punktu lub pierwotnej komórki), ale z uniwersalnego stanu całego widma kwantów "materialno-duchowych".

Z nowego paradygmatu:
1) Błędem jest łączenie pozornie "pokrewnych" Gatunków w jeden Rodzaj, i pozornie "pokrewnych" Rodzajów w jedną Rodzinę.
2) Poprawny jest odwrotny kierunek Genealogii, oddzieląjacy od siebie grupy organizmów, od największych grup do najmniejszych.
3) Chronologia skoków kosmicznych odgrywa rolę zegara dla poszczególnych stopni ewolucji życia.

*****************

Odcinek 18 "Hierarchia w Ewolucji Życia"

Ewolucja życia na Ziemi przebiega w hierarchicznie uporządkowanych okresach spokojnego rozwoju rozdzielonych
gwałtownymi przemianami środowiska.

Z nowego paradygmatu:
1) Okresy Hierarchii Kosmicznej Układu Słonecznego są naturalnymi okresami ewolucji życia na Ziemi.
2) Długość naturalnych okresów tej hierarchii definiuje długość okresów taksonomicznych teorii ewolucji.
3) Skoki kwantowe oddzielające od siebie sąsiednie okresy są głównym motorem napędzającym ewolucję życia.

*****************

Odcinek 17 "Ujednolicona Historia Ziemi"

Uniwersalna Skala Czasu jednoczy na wspólnej osi czasu wszystkie przeszłe wydarzenia na Ziemi.

Z nowego paradygmatu:
1) Tradycyjna geologiczna skala czasu musi być zastąpiona nową, universalną skalą czasową.
2) Uniwersalna Skala Czasu porządkuje wszystkie dotychczasowe wydarzenia na Ziemi.
3) Jej dokładność pozostaje niezmiennie duża aż do momentu powstania Ziemi.

*****************

Odcinek 16 "Historia globalnego klimatu"

Globalny klimat Ziemi odzwierciedla transfer energii kosmicznej do naszego Układu Słonecznego.

Z nowego paradygmatu:
1) Ujednolicona Fizyka Hierarchii Kosmicznej dostarcza dowolną rekonstrukcję globalnego klimatu.
2) Ona dostarcza również dokładne przepowiednie przyszłego rozwoju tego globalnego klimatu.
3) Ziemskie zasoby energii są znikome w porównaniu z tym globalnym przekazem energii kosmicznej.

*****************

Odcinek 15 "Nasza drgająca Ziemia"

Tektonika płyt skorupy ziemskiej jest wynikiem zderzenia Pra-Marsa z Ziemią 3507 milionów lat temu.

Z nowego paradygmatu:
1) Jednym z dynamiczych wyników zderzenia Ur-Marsa z Ur-Ziemią jest względna oscylacja jądra Ziemi.
2) Podstawowe drganie jądra Ziemi przebiega dzisiaj wzdłuż osi obrotu Ziemi.
3) Tektoniczne dryfowanie może przesunąć kontynenty o kilkaset kilometrów w ciągu niewielu milionów lat.

*****************
*****************
*****************

Odcinek Specjalny 2 "Zegar Kosmiczny i Kosmiczna Skala Czasu"

Konstrukcja super dokładnego zegara kosmicznego pokazującego wszystkie kosmiczne "godziny" od powstania
Księżyca do dzisiaj.

Z nowego paradygmatu:
1) Kosmiczna Skala Czasu jest precyzyjnym protokołem czasowego przebiegu wszystkich wydarzeń kosmicznych.
2) Dokładność Kosmicznej Skali Czasu jest niezmiennie wysoka na wszystkich stopniach Hierarchii Kosmicznej.
3) Precyzja Kosmicznej Skali Czasu zależy jedynie od precyzji pomiaru Stałej Plancka.

*****************

Odcinek 14 "Antypodalna korelacja na Księżycu"

Antypodalna korelacja "mórz" księżycowych z kraterami poupadkowymi 8-go stopnia Hierarchii Kosmicznej Układu Słonecznego.

Z nowego paradygmatu:
1) "Morze" "Orientale" jest najwyraźniej najmłodszym kraterem poupadkowym stopnia 8 mającym 259.2 miliona lat.
2) Mamy nadzieję, że chinskie badania ukrytej strony Księżyca potwierdzą wiek przynajmniej jednego ze starszych kraterów.
3) Antypodalna korelacja na Księżycu pogłębia przypuszczenie, że taka korelacja jest uniwersalnym efektem w Kosmosie.

*****************

Odcinek 13 "Narodziny naszego Księżyca 3507 Ml temu"

Nasz Księżyc powstał 3506.7 milionów lat temu, jako jeden z ostatnich obiektów utworzonych w wyniku skoku stopnia 9 Hierarchii Kosmicznej.

Z nowego paradygmatu:
1) Dichotomia powierzchni Marsa dowodzi, że to Proto-Mars zderzył się z Proto-Ziemią powodując powstanie Księżyca.
2) Nieustanne skracanie roku tropikalnego jest niezbitym dowodem zbliżania się Ziemi do centrum masy w Wenus.
3) Minione zlodowacenia powierzchni Ziemi potwierdzają kosmiczną drogę Ziemi od utworzenia Księżyca do dzisiaj.

*****************

Odcinek 12 "Obserwowane stopnie Kosmicznej Hierarchii"

Większość poszczególnych stopni naszej Kosmicznej Hierarchii Układu Słonecznego jest dzisiaj dobrze znana w astrofizyce.

Z nowego paradygmatu:
1) Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego jest faktem potwierdzonym przez liczne obserwacje.
2) Większość obiektów w Pasie Kuipera to Trojany centrum masy rozbitej gwiazdy Andrea.
3) Chmurę Oorta należy zjednoczyć z Pasem Kuipera lub całkowicie z niej zrezygnować.

*****************

Odcinek 11 "Teoretyczne stopnie Hierarchii Kosmicznej"

Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego to kwantowa drabina energetycza o regularnie rosnących stopniach.

Z nowego paradygmatu:
1) Droga Mleczna nie jest galaktyką, lecz mostem energetycznym łączącym dwa najwyższe stopnie naszej Hierarchii.
2) Hierarchia Kosmiczna zapewnia optymalną równowagę pomiędzy okresami zaburzeń i spokojnego rozwoju.
3) Hierarchia Kosmiczna to hierarchia kosmicznych okresów czasu regulujących geologiczną i biologiczną ewolucję Ziemi.

*****************

Odcinek 10 "Idea Kosmicznej Hierarchii Układu Słonecznego"

Kosmiczna Hierarchia Układu Słonecznego to nowa wizja naszego bliskiego i dalekiego sąsiedztwa we Wszechświecie.

Z nowego paradygmatu:
3) Hierarchia Kosmiczna jest energetyczym związkiem struktur gwiazdowych o rosnących romiarach i cyklach kwantowych.
2) Nasza Hierarchia Kosmiczna obejmuje 9 widocznych dzisiaj stopni (poziomów) oddziaływań energetycznych.
3) Cała Hierarchia Kosmiczna jest kwantowana jedną kosmiczną liczbą kwantową, cqn = 1.3662081.

*****************

Odcinek 9 "Narodziny obecnego Układu Słonecznego"

Narodziny naszego obecnego Układu Słonecznego w olbrzymiej katastrofie kosmicznej 3507 milionów lat temu.

Z nowego paradygmatu:
1) Jowisz nie jest planetą lecz jądrem karłowatej gwiazdy.
2) Ganymede, Callisto i Titan nie są księżycami lecz pierwotnymi planetami tego rozbitego karła.
3) Saturn, Uran i Neptun też nie są planetami lecz pozostałościami tej wielkiej katastrofy kosmicznej.

*****************

Odcinek 8 "Narodziny pierwotnego Układu Słonecznego"

Nasze Słońce powstało jako układ dwugwiazdowy należący do olbrzymiej Hierarchii Kosmicznej.

*****************
*****************
*****************

Odcinek Specjalny 1 "Czy technologia 5G może być szkodliwa?"

Czy technologia 5G może być szkodliwa? Błędna tradycyjna interpretacja widma elektromagnetyczego prowadzi do fałszywych wniosków.

*****************
*****************
*****************

Odcinek 7 "Ujednolicona Fizyka Układu Słonecznego"

Jedyną obserwacyjną stałą, którą trzeba znać, aby zdefiniować całą naszą Ujednoliconą Fizykę, jest masa kosmicznej chmury, z której przed miliardami lat powstał poprzednik naszego Układu Słonecznego.

*****************

Odcinek 6 "Serce Ujednoliconej Nauki"

Najbardziej wewnętrzny "organ" ujednoliconych nauk przyrodniczych to Uniwersalny Potencjał Kreacyjny, źródło tworzenia wszystkich pozostałych kwantów materialno-duchowych we Wszechświecie.

*****************

Odcinek 5 "Początek i koniec ujednolicenia fizyki"

Pierwsze i ostatnie kroki w naszym ujednoliceniu wszystkich nauk przyrodniczych.

*****************

Odcinek 4 "Kwantowe Widmo wszystkich możliwych kwantów"

Wspólna biblioteka dla wszystkich możliwych kwantżw materialno-duchowych naszego Wszechswiata. Ona zawiera uniwersalny poziom membran, jak równiez cztery niższe poziomy materii nieożywionej, znane już tradycyjnej nauce, i cztery wyższe poziomy ożywionej materii, włącznie z poziomami kwantów mozgowych i kwantów supermózgu.

*****************

Odcinek 3 "Zjednoczona Rodzina wielkości fizycznych"

Wieczna zagadka Natury rozwiązana. Wszystkie wielkosci fizyczne, jak i ich stałe i jednostki, zdefiniowane przy pomocy prostego wyrażenia z 20 liter i 2 liczb.

*****************

Odcinek 2 "Nowy paradygmat naukowy"

Co to jest naukowy paradygmat? Dlaczego musimy go zmienić akurat w naszych czasach? Ujednolicona fizyka pozwala na radykalne uproszczenie naszej wizji Wszechświata.

*****************

Odcinek 1 "Wprowadzenie"

Wprowadzenie w cykl filmów "Future on Friday" opartych na bazie Ujednoliconej Fizyki, opisujących po raz pierwszy w historiii nauki całą Naturę ożywioną i nieożywioną w jednolity i konsekwentny sposób, łatwo przyswajalny dla każdego.